Skip to content

קובץ הנחיות לשנת המס 2008

 

 

 

 

ספירת המזומנים

 

 

יש להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם.

 

 

א.

 

 

יש להכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות שיימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון, כאשר הרשימה תכלול את מספר השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום.

ב.

 

 

 

ספירה והערכת המלאי

 

 

 

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12.2008. עם זאת, אפשר לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך 10 ימים לפני ה- 31.12.2008, או אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע למצב המלאי בתאריך הקובע. אפשר גם לערוך את הספירה בתוך 30 יום לפני ה- 31.12.2008 או אחרי כן, בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות. רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות המצויות במקום והשייכות לאחר, יירשמו בנפרד.

 

כמו כן, יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק והמצויות בידי אחרים. ספירת המלאי צריכה לכלול את כל הטובין השייכים לעסק (לרבות טובין, שנמכרו, אך טרם נשלחו ללקוח ולא הוצאה חשבונית בגינם). לפני תחילת ספירת המלאי רצוי לרשום את פרטי המשלוח האחרון, שנשלח מהעסק לפני תחילת הספירה (מספר תעודת המשלוח או החשבונית), והמשלוח האחרון שנתקבל מהספקים.

 

גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. חובה לרשום עליהם את תאריך ספירת המלאי ואת שמות הסופרים שיחתמו על כל גיליון. ברשימות יצויין מקום אחסון הטובין ופרטים המספיקים לזיהויים.  יירשמו הכמות ויחידת המדידה. אין צורך לרשום מיד מחיר או שווי. חישוב השווי ייעשה כעבור זמן. טובין פגומים או מיושנים יירשמו בציון מצבם.

 

 

 

רצוי להוכיח "מלאי מת" או "מלאי גוסס" על ידי מכירות סוף שנה. אפשר להקטין את ההכנסה החייבת של שנה זו, אם יימכרו בפועל פריטים שמחירם ירד וימומש  ההפסד. אמנם, ניתן להעריך פריטים אלה במחיר המימוש המשוער, אם הם ייוותרו במלאי, אך קל יותר יהיה להוכיח הפסדים שמומשו בפועל. וכך, אפשר להוכיח, שהמלאי נמכר בערך נמוך או לא נמכר כלל, ולכן אין לו כל ערך. מוטב לא להשאיר "מלאי מת", שכן, עצם קיומו פותח פתח לדיונים על אמיתות.

 

מומלץ לרכוש מלאי חדש במחירים נמוכים. ערך המלאי ייקבע על פי מחירו בשוק, וחשבונית המעידה על ערך נמוך תעיד, כי זהו ערכו בשוק אם צריך לתת הנחה ללקוח, מוטב להוציא תעודת זיכוי להנחה לפני תום השנה, כדי לנכותה מרווחי השנה. יש מקרים של התחייבויות ללקוחות בגין אחריות לתיקונים, לטיב המוצר, לליקויי בנייה וכיוצא בזה. במקרים אלו ניתן להעריך את ההוצאה על סמך מקרים שהיו בעבר, או מקרים שקורים במרוצת השנה הבאה,  או שיטות סטטיסטיות להערכה, ולרשום את הסכום המחושב כהוצאה בשנה הנוכחית.

 

         

 

 

 

עדכון הרישומים בספרים

 

 

 

עליכם לעדכן את כל הרישומים בהנהלת החשבונות. יש לרשום את כל ההכנסות וההוצאות שנצטברו והשייכים לשנת הכספים שהסתיימה, גם אם טרם נתקבלו או טרם שולמו בפועל. יש לתאם את הרישומים בספרי עזר ובכרטסת המלאי עם הרישום בהנהלת החשבונות.

 

 

 

 

 

 

משכורות, ניכויים והוצאות נלוות

 

 

 

עליכם לעדכן את כרטיסי העובדים (טופס 0101, 0114) ולערוך ריכוז שנתי (טופס 0126) של המשכורות והניכויים ולהתאימם לרישומי השכר בספרי החשבונות.

 

יש לוודא שטופס 101 ימולא על כל פרטיו, כולל הצהרת העובד על היקף משרתו והאם הוא עובד במקום עבודה נוסף, ולהחתימו על ידי העובד. על גבי טופס זה, כשהוא חתום על ידי העובד, יש לנכות מס במקור כחוק (במידה שזו עבודתו הנוספת יש לנכות ממשכורתו מס בשיעור 47% או בשיעור נמוך יותר, אם בידו אישור ממס הכנסה על ניכוי במקור בשיעור אחר).

 

 

 

יש למיין את ההוצאות הנלוות לשכר לפי הסוגים (ביטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים, פיצויים, קופת גמל, נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, מזון לעובדים, פיצויים וכד') ולהתאימם לרישומי השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שני. יש לקבל אישורים מקופות גמל ופיצויים וביטוחי מנהלים על התשלומים ששולמו להם בשנת המס ולהתאימם לרישום בספרי החשבונות.

 

 

 

 

 

 

תשלומים ע"ח מס באמצעות ניכוי במקור

 

 

 

אם נוכה מס במקור מהתקבולים שקיבלתם מלקוחותיכם, מריבית או מדיבידנד, עליכם לרשום את הסכום ברוטו ולזכות המשלם ולחייב בסכום המס חשבון "תשלומי מס במקור לשנת המס 2008". יש לקבל מהמנכה אישור שנתי (בטופס המקובל) על הסכום שנוכה, או לחלופין לדאוג לכך שבכרטיס הנ"ל יצויין בבירור זיהוי של המנכה לגבי כל ניכוי בנפרד.

 

 

 

 

 

 

ניכוי מס במקור מתשלומים לאחרים

 

 

 

אם בעסק מנכים מס במקור מתשלומים לאחרים, יש לערוך את הריכוזים השנתיים הדרושים למטרת דיווח לשלטונות המס (טופס 856) ולהתאימם לרישומים בספרים.

 

יש לשים לב לעובדה, שאי דיוק בפרטי הדו"ח המוגש לפקיד השומה בשל תשלומים החייבים בניכוי מס במקור, עלול לגורם לאי הכרה בהוצאה כולה לצורכי מס.

 

חובת ניכוי המס במקור לא חלה על תשלומים חד פעמיים בעד נכס או שירותים ששויים, בשנת המס 2008, אינו עולה על 4,200 ש"ח.

 

 

 

 

 

 

הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס – "הוצאות עודפות"

 

 

 

יש לערוך התאמת הוצאות המותרות לניכוי בהגבלות מסויימות, כגון: אחזקת רכב, כיבודים, מתנות, נסיעות לחו"ל, אש"ל, טלפון ואירוח. את ההוצאות מהסוגים המחוייבים בתשלום מקדמות ניתן לחלק לשתי קבוצות: הוצאות למתן טובת הנאה לעובדים או הוצאות בעלות אופי אישי.

 

 

 

כך, למשל, ניתן לייחס לעובד עלותה של נסיעתו לחו"ל (החלק הבלתי מוכר), החזקת רכב צמוד, אש"ל, מתנות וטלפון בבית. כל תשלום בעל אופי אישי המתווסף למשכורתו של המקבל לצורכי חישוב מס הופך לתוספת לשכרו – וההוצאה מותרת לניכוי על ידי המשלם. מאחר שאין לקזז מס תשומות מרכיבי השכר השונים, יש להוסיף את התשלום העודף לשכר כשהוא כולל מע"מ, אם המס שולם.

 

 

 

פקיד שומה (ניכויים) נוהג להשוות את ההוצאות השנתיות הלא מוכרות, שהן בגדר הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב' לפקודת מס הכנסה, להוצאות שדווחו כל חודש כהוצאות לא מוכרות.

 

 

 

רצוי לערוך חישוב סופי להוצאות עודפות ולדווח לרשויות מס הכנסה לפני תום שנת המס, כדי להימנע מהטלת קנסות. יש לדווח לרשויות מס הכנסה על חוסר בתשלום. מאידך, אם משלמים יותר, יש לזכור, כי הסכום העודף אינו מוחזר, וניתן רק לצרפו לתשלומי המס אם יש רווח.

 

 

 

החזקת רכב

 

 

 

החל מיום 1.10.2008 אין יותר צורך לרשום את מספר הקילומטרים שנסע הרכב שבשימוש העסק על פי קריאת המונה המופיע ב"מד-אוץ".

 

 

 

הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה שאינה הכנסת עבודה, יותרו בניכוי בשנת מס כמפורט להלן:

 

 

 

לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז – 1987 (להלן – תקנות שווי השימוש), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

1)

 

 

לגבי אופנוע שסיווגו L3 – סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנה 2(ב) לתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה;

1.1)

 

 

על אף האמור בפסקה (1), ברכב של חברה להשכרת רכב לתקופה קצרת מועד (להלן – החברה) – כל הוצאות החזקת הרכב לגבי כלי הרכב שמספרם עולה על על מספר עובדי החברה, הוצאות החזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו, יותרו בניכוי במלואן.

 

לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.

2)

 

 

שווי השימוש ברכב

 

 

 

כאמור, הוצאות החזקת רכב נחשבות למתן טובת הנאה לעובדים. להלן פירוט סכומי שווי ההטבה לצורכי מס:

 

 

 

שווי השימוש לחודש

קבוצת מחיר

 

 

 

 

1,420

1

 

1,570

2

 

2,160

3

 

2,640

4

 

3,680

5

 

4,720

6

 

5,980

7

 

260

אופנוע L3 *

 

 

 

(*)  אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

 

 

 

                   


 

הוצאות לינה

 

 

 

על פי התיקון מה- 31 במאי 2000 לא יותרו הוצאות לינה, אם היא נעשתה במרחק של פחות מ- 100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים, אלא אם כן אישר פקיד השומה, כי הלינה היתה הכרחית לייצור הכנסה. בכל מקרה, הוצאות הלינה מוגבלות כדלקמן:

 

 

 

מלוא הסכום

לינה שעלותה נמוכה מ- 104$

 

 

לינה שעלותה גבוהה מ- 104$ – 75% מההוצאה

 

104$

אך לא פחות מ-

 

178$ = (237 X 75%)

ולא יותר מ-

 

 

 

 

 

הוצאות כיבוד

 

 

 

על פי התיקון מה- 31 במאי 2000, מותר בניכוי 80% מההוצאות שהוציא הנישום לכיבוד קל במקום העסק. יתרת 20% מההוצאות לא יותרו וחלות עליהן הוראות בדבר מקדמות בשל הוצאות עודפות. כ"כיבוד קל" ייחשבו משקאות קרים וחמים, עוגיות וכו'. ארוחה עסקית לאורח לא תיחשב. לא יותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.

 

 

 

 

 

מתנות ללקוחות

 

 

 

כדאי להכין ולהגיש לפקיד השומה רשימת מקבלי מתנות שהם תושבי ישראל (כולל עובדים לרגל אירועים אישיים).

 

תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות למתנות, שניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות, בשיעור של 180 ש"ח לשנה לאדם אחד אם ניתנו בישראל, ועד 15 דולר לשנה לאדם אחד אם ניתנו מחוץ לישראל. הרשימה צריכה להיות מדויקת, וכן צריך להיות יחס סביר בין עלות המתנה לבין היקף העסקים המתנהלים עם אותו לקוח. כמו כן, יש לדאוג לרישום פרטי זיכוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות. העברת מתנות בצורה לא סבירה עלולה ליצור פתח לאי נעימויות.

 

 

 

 

 

ניכויים משכר עובדים

 

 

 

ניכויים משכר עובדים בעסק, המנהל את חשבונותיו על בסיס מזומן, יש לשלם עד ה- 31 בדצמבר. בעסק, שאינו עובד על בסיס מזומן, אפשר גם לפצל את הדיווח בין העובדים לבין בעלי השליטה, שיקבלו תשלום מיוחד לאחר האחד בינואר 2009 בעבור שנת 2008, לבין יתר העובדים בשני טופסי 102: אחד – עבור בעלי השליטה, והשני עבור יתר העובדים.

 

 

 

כל שכר שמשולם לבעל שליטה בגין שנת 2008 יוכר כהוצאה, בתנאי שניכויי המס ישולמו עד ה- 31 במרץ 2009 בצרוף ריבית והפרשי הצמדה. אפשר לרשום ולשלם מענקים לעובדים ולקרובים שאינם בעלי מניות גם בשנת המס הבאה, עד למועד עריכת הדוחות השנתיים.

 

 

 

 

 

 

מס ערך מוסף

 

 

 

במחזור החייב בדיווח למע"מ יש לערוך התאמה בין הדו"חות שהוגשו לרשויות מע"מ לבין הרשום בספרים, רצוי באמצעות קובץ אלקטרוני (אקסל). כנ"ל גם ביחס למס תשומות. אין לדרוש תשומות שלא לצורכי עסק.

 

       


 

 

 

 

 

 

חישוב הפרשות

 

 

 

יש לחשב את ההפרשות לפיצויי פרישה, להבראה ולחופשות עובדים שטרם נוצלו לתאריך המאזן. את פיצויי הפרישה המגיעים למנהלים בחברת מעטים יש לרשום בנפרד. יש לקבל אישורי יתרות מקופת הפיצויים ומחברות הביטוח.

 

 

 

 

 

 

פרטים על חשבונות המנהלים ובעלי המניות

 

 

 

יש להפריד את הרישומים המתייחסים לחשבונות האישיים של המנהלים ובעלי המניות, לרבות הוצאותיהם (החזקת רכב, טלפון וכד'), להמציא נתונים לגבי כל אחד מבעלי המניות: סכום המשכורת שקיבל בחתך חודשי, ינואר עד ספטמבר ואוקטובר עד דצמבר (עפ"י טופס 101).

 

 

 

 

 

 

ריבית להלוואות

 

 

 

לקראת תום השנה יש לזקוף למס "שווי הכנסה רעיונית" הנובע מיתרות חובה על הלוואות, שניתנו ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר לעובדים, לספקי שירותים ולבעלי שליטה, שאי חיובם לפי סעיף 3 (ט') לפקודת מס הכנסה יגרום לעסק חיוב במס.

 

להלוואות עד 6,600 שקל, שניתנו לעובד שאינו בעל שליטה – שיעור הריבית הוא שיעור עליית המדד. להלוואות לנותני שירותים, לבעלי שליטה ומעל 6,600 שקל שניתנו לעובדים – שיעור הריבית וההצמדה יהיה שיעור עליית המדד בתוספת 4%, כשהם מוכפלים במספר ימי ההלוואה ומחולקים ב- 365.

 

 

 

 

 

 

מאזן בוחן

 

 

 

יש לערוך מאזן בוחן לאחר רישום כל הפעולות המתייחסות לשנה שנסתיימה, שיכלול את כל הפעולות הנובעות מהסעיפים שצויינו, לרבות אלה הנובעות מהתאמת החשבונות ומפעולות שצויינו לעיל. יש להכין העתק נוסף המיועד לביקורת.

 

 

 

 

 

 

תביעות משפטיות והתחייבויות אחרות

 

 

 

יש להכין רשימת כל התביעות שהוגשו כנגד החברה ופירוט שאר ההתחייבויות התלויות של החברה הידועות לכם.

 

 

 

 

חובות מסופקים ו/או חובות אבודים

 

 

 

יש להכין רשימה של חובות בהתאמה לרישומים בספרי החשבונות ולפרט את הסיבות הרלוונטיות.

 

כמו כן, יש להמציא אישור מהיועץ המשפטי של החברה לגבי מצב חדלות הפרעון של בעלי החוב.

 

רצוי לערוך פרוטוקול בחתימת הנהלת החברה לגיבוי פעולות רישום אלו כחובות אבודים / מסופקים.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלאות מס הכנסה – מדרגות מס שנתיות

 

 

 

 

 

שעורי המס ממשכורת שנתית

 

 

 

 

 

מס מצטבר

המס לכל שלב

שעור המס ב- %

משכורת מצטברת

משכורת בש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,268

5,268

10%

52,680

על כל שקל מ- 52,680 הראשונים

 

 

11,834.4

6,566.4

16%

93,720

על כל שקל מ- 41,040 הבאים

 

 

24,033.6

12,199.2

26%

140,640

על כל שקל מ- 46,920 הבאים

 

 

44,308.8

20,275.2

33%

202,080

על כל שקל מ- 61,440 הבאים

 

 

125,872.8

81,564

35%

435,120

על כל שקל מ- 233,040 הבאים

 

 

 

 

47%

 

על כל שקל נוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני מס נוספים בש"ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,500.00

תקרת הפרשה לבעלי שליטה משוקלל

2,268.00

ערך נקודת זיכוי

 

 

 

 

 

 

188,544.00

הכנסה מירבית לקה"ל

88,800.00

הכנסה מזכה מעבודה

 

 

 

 

 

 

188,544.00

קה"ל לבעלי שליטה

126,000.00

הכנסה מזכה לא מעבודה

 

 

 

 

 

 

224,000.00

קה"ל לעצמאי וחב' קיבוץ

367,824.00

הכנסה מזכה לקצבה

 

 

 

 

 

 

9,600.00

מקסימום זיכוי משמרות

6,216.00

תקרת זיכוי לשכיר 7% סע' 45

 

 

 

 

 

 

51,840

שכר דירה למגורים פטור

6,300.00

תקרת זיכוי לעצמאי 5% סע' 45

 

 

 

 

 

 

4.5%

הפרשה המוכרת לבעל שליטה

4,440.00

חסכון מירבי לשכיר 5% סע' 47

 

 

 

 

 

 

 

 

8,820.00

חסכון מירבי לעצמאי 7% סע' 47