Skip to content

התאמת מדרגות המס

 

 

 

התאמת מדרגות המס, תקרות הכנסה, נקודות זיכוי, הנחות סוציאליות וסכומים אחרים, החל מיום 1.1.2009

 

מבוא

 

 

 

בפקודת מס הכנסה (סעיף 120ב) נקבע מנגנון הצמדה לגבי סכומים אלה: סכומי ההכנסה של יחיד לענין קביעת שיעורי המס ("תקרות הכנסה"), נקודות הזיכוי ונקודות קיצבה וכן ההנחות הסוציאליות, כלהלן:

 

 

 

ב- 1 בינואר של כל שנת מס מתואמים הסכומים שהיו ב- 1 בינואר של שנת המס הקודמת, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת; הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור המדד, 4.51%.

 

 

 

התאמת סכומים מ- 1.1.2009

 

 

 

טבלת מדרגות המס החודשית מחודש ינואר 2009:

א.

 

 

שיעורי המס, תקרות הכנסה – בש"ח

 

 

 

להלן תקרות ההכנסה ושיעורי המס כפי שאושרו על ידי הכנסת בתיקון 147 ו- 160 לפקודת מס הכנסה.

 

תקרות ההכנסה כפי שנוסחו בתיקונים הנ"ל, תואמו ממדד הידוע ב- 1.1.2005 (מדד 11/04) ועד מדד הידוע ב- 1.1.2009 (מדד 11/08) בהתאם להוראות סעיף 120ב לפקודה.

 

 

 

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

1.

 

 

שיעור

המס

מדרגות שנתיות

(יגיעה אישית)

שיעור

המס

מדרגות חודשיות

(יגיעה אישית)

 

 

 

 

 

 

10%

עד 55,080

10%

עד 4,590

 

15%

מ- 55,081 עד 97,920

15%

מ- 4,591 עד 8,160

 

23%

מ- 97,921 עד 147,000

23%

מ- 8,161 עד 12,250

 

30%

מ- 147,001 עד 211,200

30%

מ- 12,251 עד 17,600

 

34%

מ- 211,201 עד 454,680

34%

מ- 17,601 עד 37,890

 

46%

מכל שקל נוסף

46%

מכל שקל נוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

2.

 

 

שיעור

המס

מדרגות שנתיות

(לא מיגיעה אישית)

שיעור

המס

מדרגות חודשיות

(לא מיגיעה אישית)

 

 

 

 

 

 

30%

עד 147,000

30%

עד 12,250

 

32%

מ- 147,001 עד 211,200

32%

מ0 12,251 עד 17,600

 

34%

מ- 211,201 עד 454,680

34%

מ- 17,601 עד 37,890

 

46%

מכל שקל נוסף

46%

מכל שקל נוסף

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

לתשומת לבכם:

 

 

 

השנה לא קיימת התאמה בין מדרגת המס של 30% בהכנסה של יגיעה אישית לבין מדרגת מס של 30% בהכנסה שלא מיגיעה אישית.

 

כמו כן, נוספה מדרגת מס בשיעור של 32% בהכנסות שלא מיגיעה אישית.

 

 

 

הסכומים המתואמים מינואר 2009 – בש"ח

ב.

 

 

קופות גמל וקרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

לחודש

7,520

קצבה מזכה

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

2,632

פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 35%

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

סכום פטור לפי סעיף 9א (ב) לפקודה

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

7,800

תקרת הכנסה מזכה של הכנסת עבודה (סעיף 47)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

 

11,000

הכנסה מזכה שאינה הכנת עבודה – למי שיש הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או 7,800 לפי הנמוך

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

* 31,400

הכנסה מזכה לקצבה – סעיף 47(א)(5)

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

*  7,800

הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א) (3) ו- (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

151

הסכום לפי סעיף 45א (ד) לפקודה

5.

 

 

 

 

 

 

לחודש

*  146

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

*  15,685

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחודש

 15,712

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

234,000

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

*  נכון להיום, טרם בוצע תיקון חקיקה בענין הסכומים שפורסמו בתיקון 153 לפקודה, לפיכך 

    הסכומים דלעיל הם הקובעים

 

 

 

קופות גמל וקרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

16,440

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו- 9(16ב)

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

3,850

"שכר מינימום" – לצורך משיכה מקופות גמל בפטור

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

10,980

ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

21,360

תקרת ההפקדה מוטבת בגיל הזכאות לענין פטור על ריבית ורווחים לפי סעיף 9(18א) (קופת גמל לתגמולים)

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

31,712

"השכר הממוצע במשק" – 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3)

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחות מהמס ופטורים

 

 

 

 

 

 

לכל שנת עבודה

 

לכל שנת עבודה

10,980

 

 21,960

החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.09 ואילך

 

החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסת עיוור ונכה 100%

 

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

 

2.

 

 

 

עד 184 יום – אין פטור

 

 

 

65,400

364 – 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של

 

 

 

546,000

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של

 

 

 

 

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100%

(סעיף 9(5)(ב)):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עד 184 יום – אין פטור

 

 

 

65,400

364 – 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של

 

 

 

65,400

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של

 

 

 

 

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

 

 

 

 

אם מדובר בהכנסה מרבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה 233,280. כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

 

 

 

 

 

הנחות מהמס ופטורים – המשך

 

 

 

 

 

 

לשנת המס 2008

400

זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים – 35% מהתרומה אם התרומה עולה על

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנת המס 2008

4,208,000

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך ביניהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

1,590

הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליממה

290

הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

11,800

משכורת למומחה חוץ

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליממה

290

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

160,000

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 לאדם לשנה.

 

 

 

 

15$ לאדם לשנה.

 

 

 

190 לאדם לשנה.

הוצאות מותרות בניכוי:

 

כיבודים

"כיבוד קל" הינו שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. לא יותרו בניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ, גם לא ארוחות עסקיות, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל. הוצאות כיבוד הנראות מופרזות לא תוכרנה על ידי פקיד השומה.

 

לגבי אירוח אדם מחו"ל תותר הוצאה סבירה. יש להקפיד לצרף מסמך הכולל את הפרטים: שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח, נסיבות האירוח, הקשר לעסק. יש לצרף קבלות ולפרט הוצאות האירוח.

 

מתנות

בארץ –  מתנות יוכרו כהוצאה באם ניתנו לספק, נותן שירות, לקוח. לפי הנחיות נציבות מס הכנסה יש לציין במסמך: שם המקבל, קשרו עם העסק ונסיבות מתן המתנה.

 

לאדם מחו"ל – בתנאי שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה והוצגו קבלות לאימות ההוצאה.

 

לעובדים – מתנות לעובדים יותרו כהוצאה באם ניתנו לרגל אירוע אישי (חתונה, לידה, בר מצווה וכו') בלי שהמתנה תיחשב להכנסת עבודה על העובד.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחות מהמס ופטורים – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,200

פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה) פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ- 24 החודשים האחרונים של עבודתו על

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

 

 

 

4,510

שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה.

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה

 

 142,800

הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% – עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה

 214,320

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קרית שמונה ויישובי קו עימות דרומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

142,800

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

 

9,510

הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה עד 23.5.09

13.

 

 

 

 

 

 

לחודש

835

זיכוי מגיע – 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

לשנה

 

 

150,000

240,000

סעיפים 44, 45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד

לזוג

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317,000

פדיון מניות באגודה שיתופית

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

625,689

נכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה באישור)

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זיכויים

 

 

 

 

 

 

לחודש

197

סכום נקודת הזיכוי

1.

 

 

 

 

 

 

 

ניכויים

 

 

 

 

 

 

 

 

ניכוי מריבית – 125ד

1.

 

לשנה

55,680

תקרה מוטבת – 125ד(א)

 

 

לשנה

8,760

פטור למיעוטי הכנסה – 125ד(ב)

 

 

לשנה

8,520

פטור גיל פרישה ליחיד – 125ד(ג)(1)

 

 

לשנה

12,840

פטור גיל פרישה לזוג – 125ד(ג)(2)

 

 

לשנה

31,584

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות לינה בארץ

2.

 

 

מלוא הסכום

לינה שעלותה נמוכה מ- 105$

 

 

 

 

105$

לינה שעלותה גבוהה מ- 105$ – 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-

 

 

179$ = (239$ X 75%)

ולא יותר מ-

 

 

 

 

 

 

 

לגבי הוצאות לינה בארץ יוכרו באם הוצאו בייצור הכנסה, בשל לינה במרחק של 100 ק"מ ויותר ממקום העיסוק הקבוע וממקום המגורים או פחות אם פקיד השומה אישר כי הלינה היתה הכרחית לייצור הכנסה.

 

 

 

 

 

 

 

 

סכומים אחרים

 

 

 

 

 

 

 

7,800

תשלום "בתקופת בחירות"

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,960

סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,440

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

45,000

חישוב נפרד – סעיפים 57(ב) 66(ה)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשנה

65,820

סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת המס 2008)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

סכומים אחרים – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2008)

6.

 

לשנה

577,000

משכורת (תוספת א)

 

 

לשנה

300,000

הכנסה נוספת (תוספת ב)

 

 

לשנה

300,000

הכנסה – קצבת חוץ (תוספת ד)

 

 

לשנה

572,000

הכנסה מריבית (תוספת ה)

 

 

לשנה

1,650,000

הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)

 

 

לשנה

1,665,000

נכסי חוץ (תקנה 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן)

7.

 

לחודש

95

נקבע כי לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד עד סכום 1,140 ₪ לשנה (95 ₪ לחודש) או מחצית מההוצאה בפועל, לפי הנמוך.

 

אם המכשיר הועמד לרשות העובד, יותרו כל הוצאות ההחזקה בניכוי למעביד, בלבד שנזקף לעובד שווי שימוש. במקרה שבו הטלפון הנייד לא הועמד לשימושו האישי של העובד ושממכשיר הטלפון הנייד ניתן להתקשר למקום העבודה בלבד, יוכרו כל ההוצאות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות הכוללות שיחות ממקום העסק ותשלום חודשי קבוע על החזקת הקו יותרו בניכוי. ככלל שיחות טלפון שבוצעו ממקום מגורים של העוסק לא יותרו בניכוי. למעט אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי מקום המגורים משמש את עיקר העסק, יותרו בניכוי הוצאות טלפון כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

21,200

אם סכום ההוצאה נמוך מ-

1.

 

 

 

סכום ההוצאה המוכרת מעל

 

 

 

2,100

(או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

 

 

 

 

 

 

 

 

21,200

אם סכום ההוצאה מעל –

2.

 

 

4,200

סכום ההוצאה המוכרת מעל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להגרלה

54,960

הגרלות והימורים (תקרת הפטור)

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתנדב במוסד ציבורי

10.

 

לאדם

12

כיבוד קל לאירוע

 

 

לחודש

300

הוצאות דלק

 

 

לחודש

50

שיחות טלפון מביתו

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

סכומים אחרים – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ- 1.1.2009

11.

 

 

4,700,000

מחזור עסקי בשנת מס 2007

 

 

 

930,000

מחזור של חברה בת בשנת מס 2007

 

 

 

2,900,000

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ- 1.1.2009

12.

 

 

15,300,000

מחזור עסקי בשנת מס 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות נסיעה לחו"ל

13.

 

 

 

הוצאות נסיעה לחו"ל יותרו אם הנסיעה הכרחית בייצור הכנסה. לשם הוכחה יידרש מסמך (דוח נסיעה) שיציינו בו הפרטים הבאים: שם הנוסע, תפקידו, יעד הנסיעה, מטרת הנסיעה, ימי השהות העסקיים בחו"ל, סכום ההוצאה בכל סעיף, קבלות על לינה, כרטיס טיסה ונסיעות. אם המסמכים כוללים גם הוצאות בעד אנשים נלווים, יש לעדכן ולהציגן בנפרד. את דוח הנסיעה יש להכין בהקדם האפשרי לאחר החזרה לארץ.

 

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב – 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2008 מסתכם ב- 1.07%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה:

 

 

 

– מלוא הסכום

במחלקת תיירים או עסקים

 

 

– עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה

במחלקה ראשונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללילה

105$

לינה לפי קבלות – סכום מזערי

 

 

ללילה

239$

                           – סכום מרבי

 

 

 

 

 

 

 

ליממה

67$

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

 

 

ליממה

112$

                           אם לא הוגשו קבלות על לינה

 

 

 

 

 

 

 

לחודש

599$

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה

 

 

 

 

 

 

 

ליממה

52$

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכומים אחרים – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות נסיעה לחו"ל – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יוון

אוסטרליה

 

 

 

 

יפן

אוסטריה

 

 

 

 

לוקסמבורג

איטליה

 

 

 

 

נורווגיה

איסלנד

 

 

 

 

ספרד

אירלנד

 

 

 

 

עומאן

אנגולה

 

 

 

 

פינלנד

בלגיה

 

 

 

 

צרפת

גרמניה

 

 

 

 

קאטר

דובאי

 

 

 

 

קוריאה

דנמרק

 

 

 

 

קמרון

הולנד

 

 

 

 

קנדה

הונג קונג

 

 

 

 

שבדיה

הממלכה המאוחדת (בריטניה)

 

 

 

 

שוויץ

טיוואן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות רכב ושווי השימוש ברכב

14.

 

 

 

הוצאות החזקת רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו (רכב צמוד) תותרנה במלואן. כמובן שעל המעביד לזקוף שווי שימוש ברכב לשכר העובד, לפי קבוצת המחיר של הרכב. כמו כן, אין צורך יותר לשלם מקדמות בשל הוצאות עודפות (בחברה בע"מ) בגין הוצאות רכב צמוד.

 

הוצאות החזקת הרכב שהוא רכב של עצמאי או רכב של חברה שאינו צמוד לעובד (ושאינו אופנוע שסיווגו L3) יוכרו בניכוי לפי הגבוה מבין ההוצאות בניכוי שווי שימוש ברכב או 45% מהוצאות החזקת הרכב.

 

לגבי אופנוע שסיווגו L3 (אופנוע עם נפח מנוע גדול מ- 125 סמ"ק ו- 33 כ"ס) סכום הוצאות החזקת רכב בניכוי שווי השימוש או הסכום בגובה 25% מהוצאות החזקת הרכב לפי הגבוה.

 

רישום הוצאות הרכב: יש לרשום את הוצאות הרכב בכרטיס נפרד לכל רכב ולהקפיד לרשום על החשבוניות את פרטי הרכב. המע"מ שניתן לתבוע בגין הוצאות רכב הוא בגובה 2/3 לגבי רכב שמשקלו עד 3,500 ק"ג.

 

סכומי שווי שימוש שפורסמו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח – 2007, תואמו בהתאם לשיעור עליית מדד הידוע ב- 1.1.2009 (מדד 11/2008) לעומת מדד הידוע ב- 1.1.2007 (מדד 11/2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סכומים אחרים – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

שווי שימוש לחודש
קבוצת מחיר
 

 

 

 

1,700
1
 

 

 

 

1,860
2
 

 

 

 

2,630
3
 

 

 

 

3,200
4
 

 

 

 

4,400
5
 

 

 

 

5,720
6
 

 

 

 

7,290
7
 

 

 

 

540
אופנוע L3 *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו

    מעל 33 כוח סוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיצום כספי – סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

15.

 

לחודש

1,050

יחיד

 

 

לחודש

1,570

מעביד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגדי עבודה

16.

 

 

 

הוצאות רכישת ביגוד, לרבות נעליים שנועדו לשמש לצורכי עבודה ומתקיים בהם אחד מאלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו של הנישום.

א.

 

 

 

 

 

 

 

 

על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.

ב.

 

 

 

 

 

 

 

100%

יוכרו במלואם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי עבודה, לדוגמא חלוק רופאים, גלימת עו"ד וכו'.

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

כאשר ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצרכי עבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רכישת ביגוד לעובדים כאשר הביגוד לא נועד לשמש לצרכי העסק והוא ניתן לעובד במימון המעביד, ייחשב לטובת הנאה שיש לזקוף להכנסת העובד לצורך חישוב המס החל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חניה

17.

 

 

 

הוצאות חניה שלא במקום העסק יוכרו במסגרת הוצאות החזקת רכב לפי הכללים המוסברים בסעיף הוצאות רכב ושווי השימוש ברכב. אך לגבי חניה קבועה במקום העסק הוצאות החניה יותרו בניכוי. חניה במקום העבודה של רכב העובד יותרו בניכוי עפ"י מבחני טובת המעביד או טובת העובד, כלומר, האם החניה של העובד במקום העבודה הרגיל היא באופן מובהק לטובת המעביד.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

סכומים אחרים – המשך

 

 

 

 

 

 

 

 

אש"ל בארץ

18.

 

 

 

הוצאות לארוחות בעת שהות לצורך עסקי מחוץ לתחום הישוב בו מצוי מקום מגוריו או מקום העסק העיקרי. ניתן לנכות הוצאות אלו בתנאי שהשהייה הינה מחוץ לתחום היישוב (במרחק של 10 ק"מ לפחות) ועמידה בתנאים נוספים כמפורט בתקנות. ההוצאות שיותרו הן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ללא קבלות

עם קבלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ₪

1 ש"ח

ארוחת בוקר

 

 

 

 

3 ₪

4 ₪

ארוחת צהריים

 

 

 

 

1 ₪

2 ₪

ארוחת ערב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאות שאינן מותרות בניכוי: עפ"י החוק והנחיות מס הכנסה לא יותרו  כהוצאה קנסות , ביטוחי בריאות וכן הוצאות פרטיות, למעט הוצאות במקום המגורים המשמשות לצורכי העסק ולשם השגת הכנסות בלבד.

 

הוצאות סיום יחסי עובד מעביד: הוצאות פיצויים יוכרו רק במידה ושולמו לעובד או הופקדו בקופה . הפקדות מעביד לקופת פיצויים בגין שנים קודמות , תשלומים בלתי סדירים ותשלומי פיגורים יותרו בניכוי במשך 3 שנים או לפי 20% מסכום היעודה לפי הגבוה.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה: ההוצאה שתותר הינה עד 3.5% מהשכר או מההכנסה החייבת.

 

מחשבים: הוצאות רכישת תוכנות מחשב יותרו בניכוי כהוצאות פחת במשך 3 שנים. דמי שימוש ושירותים שנתיים יותרו כהוצאה.

 

עסק המתנהל מהבית: כאשר בית המגורים משמש את עיקר עיסקו של הנישום מותר לנכות כל סוג של הוצאה המשמשת לצורכי העסק ולשם ייצור הכנסות בלבד. ניתן להכיר בין היתר בהוצאות בבית המגורים: ארנונה, ועד בית, חשמל,  שכר דירה (בתנאי שנוכה מס במקור, בשיעור של 35%, או בשיעור יותר נמוך לפי אישור ניכוי במקור של המשכיר) , ביטוחים, וכיוצא באלו . התרת הוצאות הינה באופן יחסי לשטח המשמש לעסק מתוך סך השטח של בית המגורים. לדוגמא אם לנישום דירה בת 4 חדרים ובה חדר אחד המשמש כמשרד לעסק בלבד. יותרו בניכוי 25% של ההוצאות האמורות. הרשימה הנ"ל כמובן אינה כוללת את ההוצאות העסקיות הרגילות אשר מוכרות בכל מקרה.

 

 

 

 

 

 

 

פרסום זה מובא באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב. אין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת מקצועית נוספת. דברי החקיקה המופיעים בפרסום אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.

 

מבוסס על מטריית המידע (מרץ 2009) המפורסמת על ידי לשכת רו"ח בישראל ופרשנות לחוק ולפסיקה.