Skip to content

תקרות מס להפקדות סוציאליות בשנת המס 2009

תקרות המס להפקדות סוציאליות בשנת המס 2009

 

 

עצמאי

 

 

תשלומים לקרן השתלמות

234,000

 

תקרה הכנסה מזכה

16,380

7%

תשלום הפקדה מוטבת

10,530

4.50%

ניכוי מרבי

4,844

46%

חסכון מס מרבי

 

 

 

שנתי

חודשי

תשלומים לקופת גמל לקצבה

132,000

11,000

הכנסה מזכה לעצמאי שאינו עמית מוטב

188,220

15,685

הכנסה מזכה לעצמאי עמית מוטב

20,704

1,725

תשלום לניכוי מרבי

9,411

784

תשלום לזיכוי מרבי

9,524

46%

חסכון מס מרבי מהניכוי

3,294

35%

חסכון מס מרבי מהזיכוי

 

 

 

380,544

31,712

ביטוח לאובדן כושר עבודה

 

3.50%

 

13,319

1,110

ניכוי מרבי לא.כ.ע.

 

 

 

 

 

שכיר

 

 

תשלומים לקרן השתלמות

188,544

15,712

משכורת קובעת

14,141

1,178

תשלום מעביד מרבי 7.5%

4,714

393

תשלום עובד מרבי 2.5%

 

 

 

 

 

תשלומים לקופת גמל לקצבה

380,544

31,712

תקרת משכורת להפקדות מעביד פטורות

 

7.5%

שיעור הפקדת מעביד פטורה כולל א.כ.ע.

28,536

2,378

סכום הפקדה מרבי פטור ממס

 

 

 

93,600

7,800

תקרת הכנסה מזכה לזיכוי כשכיר

 

35%

שיעור זיכוי

 

7%

זיכוי מרבי

2,292

191

סכום זיכוי מרבי (החיסכון במס)

 

 

שכיר ועצמאי

 

 

שכיר שיש לו גם הכנסה לא מבוטחת

93,600

7,800

על ההכנסה המבוטחת זיכוי בלבד

 

35%

שיעור זיכוי

 

7%

זיכוי מרבי

2,292

191

סכום זיכוי מרבי (החסכון במס)

280,800

23,400

אם ההכנסה המבוטחת עולה על 7,800 ₪ אך נמוכה מ-

93,600

7,800

על הכנסה לא מבוטחת עד ל-

 

5%

זיכוי נוסף

4,680

390

סכום זיכוי מרבי

 

11%

ניכוי מרבי

10,296

858

סכום ניכוי מרבי

14,976

1,248

תשלום מרבי לניכוי וזיכוי

6,372

531

הטבת מס מרבית (ניכוי + זיכוי)

93,600

7,800

ההכנסה המבוטחת נמוכה מ- 7,800 ₪ לחודש

 

 7,800

יקבל בנוסף ניכוי + זיכוי בשיעור 16% גם על ההפרש עד

 

 

ההכנסה שאינה מבוטחת = הכנסה מעסק

 

 234,000

זכאי לניכוי לקרן השתלמות על תשלום כעצמאי עד השלמה ל-

 

 

עבור תשלום בשיעור של 7% מההפרש כאמור יקבל ניכוי בשיעור 4.5% מההפרש כאמור.

 

 

 

 

 

משרותי כל מס – www.kolmas.net     טלפון: 03-5680888   פקס:03-5680899
© כל הזכויות שמורות לחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ