Skip to content

התמודדות עם גביית חובות מלקוחות

 

 

 

עסק יעיל הינו עסק רווחי שיודע גם לנהל את תזרימי המזומנים בחוכמה, בהדגשה על גביית חובות מושכלת.

 

 

 

להלן מספר "טיפים" לניהול גביית חובות יעיל:

 

 

 

קביעת נוהל

1.

 

 

להרבה עסקים אין כלל נוהלי גבייה מסודרים. יתרה מזאת, התנהלות הגבייה מפוזרת בין מספר בעלי תפקידים בארגון ואין אפשרות, אפוא, למדר אחריות ולקבוע היררכייה יעילה. קביעת נוהל מסודר, המתווה עקרונות מנחים (מצ"ב נספח – דוגמא לנוהל טיפול בחובות בעייתיים ופעולות לגביית החוב)

 

 

 

החתמת הלקוח על הסכם

2.

 

 

החתמת הלקוח על הזמנה מפורטת, תוך ציון תנאי האשראי.

 

 

 

נקודות גבייה בציר "טריות" החוב

3.

 

 

כלל ידוע הוא – ככל שהחוב "טרי", קל יותר לגבותו. כשהחוב מתיישן, הזמן הכרוך ב"רענון" זיכרון לקוח צורך עלויות כספיות נוספות ומיותרות.

 

 

 

ערבות אישית

4.

 

 

כשהלקוח הינו חברה בע"מ, רצוי ליצור ערבות אישית של הבעלים באמצעות הסכם או החתמת ערבות על גבי המחאות המתקבלות מהחברה.

 

 

 

יצירת מנגנון גבייה

5.

 

 

יש לבדוק את הסיבה לאי תשלום החוב על ידי הלקוח. בשלב ראשון, רצוי לקיים תקשורת מילולית באמצעות פגישה או שיחת טלפון לבירור המחלוקת.

 

 

באם המחלוקת לא הוסרה ו/או החוב לא שולם, יש לשלוח מכתב דרישה לתשלום מטעם בית העסק – זכרו, בשלב זה ברצוננו לשמר את הלקוח ולא ל"איים" עליו!

 

 

לאחר מכן, באם האמצעים הנ"ל לא סייעו בגביית החוב, יש לפנות לעורך דין המתמחה בגביית חובות.

 

 

גם בשלב זה, ניתן עדיין ל"שמר" את הלקוח באמצעות מכתב פניה מעורך דין בלשון מעודנת ומסוגננת, ברם תוך ציון האפשרות לפעולה בכל ההליכים העומדים לרשותו עפ"י כל דין.

 

 

בשלב הסופי, ובכלות כל הקיצין, באם עדיין לא גבינו החוב, ניתן הוראה לעורך הדין הפועל מטעם העסק לפעול בדרכים משפטיות מקובלות של הגשת תביעה ו/או טיפול בהוצאה לפועל.

 

 

 

 

 

 

       


 

נספח – נוהל טיפול בחובות בעייתיים ופעולות לגביית חוב

 

 

העקרונות המנחים לפעילות בדבר הטיפול בחובות בעייתיים:

 

 

 

הקמת גוף לגביית חוב האחראי על תהליך הערכת מצב החוב, זיהוי חובות בעייתיים וסיווגם ל"חוב בהשגחה מיוחדת", "חוב בפיגור" או "חוב מסופק", ועל מתן המלצות לאופן המשך הטיפול בחוב, בהתאם לסיווג שניתן לו.

1)

 

 

ביצוע ורישום מעקב שוטף אחר חובות בעייתיים, תוך בחינת איתנותו הפיננסית של החייב.

2)

 

 

התכנסות תקופתית של הגוף הנ"ל לדיון בתהליכי הגבייה השוטפים.

3)

 

 

קביעת מדרג סמכויות לעניין הטיפול בחובות הבעייתיים לצורך הגדרת הגורמים המוסמכים להחליט לגבי אופן הטיפול בחוב בעייתי בהתאם למהותיות היתרה.

4)

 

 

מינוי גורם מרכז בעסק אשר ידווח באופן מיידי לחברי הגוף על אפשרות זיהוי חוב כחוב בעייתי במידה שהתגלו בעיות פוטנציאליות בחוב מסויים.

5)

 

 

קביעת נוהל מסודר לטיפול בחובות בעייתיים ופעולות לגביית חוב, תוך מתן חשיבות לחובות מהותיים ולחובות על סף התיישנות.

6)

 

 

הנהגת מסלולי מימון הסדר חוב חלופיים ואמצעים הננקטים לשם הסדרתם.

7)

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

הכותב: איל טובי, רו"ח  הינו בעל משרד רואה חשבון, מגשר, מרצה במכללה למנהל וחבר בארגון עסקים BNI.