Skip to content

תקנות מס הכנסה – משקיעים בסרט ישראלי

ביום 22 באוקטובר 2009 אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוים מהכנסות משקיעים סרט ישראלי) התש"ע – 2009 ותחולתן מיום 1 בינואר 2010 ועד ליום 31 בדצמבר 2013.

 

1. מהי ההטבה?

 

1.1  התרת הוצאות הפקת סרט ישראלי בישראל.

 

1.2  התרת הוצאות הפקת סרט מחוץ לישראל, בתנאי שאינן עולות על 15 אחוז מסכום הפקת הסרט בישראל.

 

2. מה המשמעות הכספית או המיסויית?

 

2.1 המשקיע בסרט יוכל לנכות תוך תקופת זמן קצרה יחסית את השקעתו בסרט ולהפחית את חבותו במס.

 

2.2 קיים מנגנון להעברת הוצאות שלא נוכו לשנים הבאות לקיזוז כנגד כל מקור הכנסה לצורך הפחתת החבות במס.

 

2.3 קיים מנגנון נוסף להפחתת הוצאות שהוצאו מחוץ לישראל בשעור העולה על 15 אחוז מההכנסות מהסרט ומההקרנה המסחרית הראשונה – לצורך הפחתת החבות במס.

 

 

3. מהם התנאים הנדרשים?

 

3.1 הסרט ברובו הופק בישראל וההוצאות שולמו לתושבי ישראל, אם בגין קבלת שירותים או אם בעד רכישת / שכירת נכסים.

 

3.2 הפקת הסרט מוגדרת כסך כל הפעולות הנדרשות להביא ליצירת עותק ראשון של סרט המוכן להקרנה מסחרית.

 

3.3 הוצאות הפקה מינימליות של 600,000 ₪.

 

3.4 הסרט אושר על ידי ועדה מיוחדת של נציגי ציבור או לחילופין, מוסד ציבורי מסייע חתם עם מפיק הסרט על הסכם שבו התחייב המוסד הציבורי להשתתף בהשקעה בהוצאות הסרט בשעור של 10 אחוז לפחות.

 

3.5 מפיק הסרט ניהל פנקסים קבילים בשנת המס לפי שיטת החשבונאות הכפולה.

 

3.6 ההכנסה מהפקת הסרט של המפיק, המשקיע או בעל היחידה בשותפות הנסחרת, הינה הכנסה חייבת בישראל.

 

3.7 במקרה של שותפות מפיקה, בנוסף לאמור מעלה, יוגש לפקיד השומה דוח מבוקר על ידי רו"ח שיפרט את שמות המשקיעים, מענם, סכום ההשקעה הכספית, חלקו היחסי של כל שותף בהשקעה ובהכנסה, סך הוצאות ההפקה בסרט בישראל ומחוצה לה.

 

3.8 על המשקיע להגיש לפקיד השומה אישור מהמוסד הציבורי המסייע או מהוועדה על הכרת הסרט כישראלי, ואישור של השותפות המפיקה על ההשקעה הכספית, ההכנסות, הוצאות ההפקה בארץ ובחו"ל ועל חלקו היחסי בכל אחד ממרכיבים אלו.

 

4. מהי פעולת ההשקעה הנדרשת?

 

השקעת כספים במזומן בשותפות מפיקה ביחס סביר לחלק המשקיע בהכנסות השותפות (לשיקול דעתו של פקיד השומה).

 

הכותב: איל טובי, רו"ח  הינו בעל משרד רואה חשבון, מגשר, מרצה במכללה למנהל וחבר בארגון עסקים BNI