Skip to content

עבודה מהבית – האם מס הכנסה שותף?

 

מאות אם לא אלפי עסקים קטנים מתנהלים ממקום המגורים של בעל העסק מטעמי חסכון ונוחות וללא ידיעה שבאפשרותם לדרוש בניכוי מהכנסותיהם חלק מההוצאות הקשורות לפעילות העסק.

 

 

 

מהי התועלת הפיננסית?

 

 

 

הקטנת הרווחים לצרכי מס הכנסה, חסכון בתשלום מס ויותר כסף בכיס.

 

 

 

אילו הוצאות ניתנות לניכוי?

 

 

 

שכר דירה – בהנחה שמדובר בשכירות בדירת מגורים, שבחלקה מיועדת לניהול העסק, קיימים שני מקרים:

1.

 

 

בעל הנכס (המשכיר) מפיק חשבונית / קבלה – אזי נדרש לנכות חלק יחסי מתשלום שכר הדירה.

1.1

 

 

בעל הנכס (המשכיר) אינו מפיק חשבונית/קבלה, מאחר והינו אדם פרטי ללא תיק במס הכנסה – אזי לא ניתן לנכות ההוצאה, אלא אם כן מנכים מתשלום השכירות מס במקור (שיעור מקסימלי – 35 אחוז).

1.2

 

 

חשמל, גז, ארנונה, מים וועד בית – חלק יחסי מההוצאות.

2.

 

 

טלפון – אם בבית קו טלפון אחד – אזי ניתן לנכות חלק יחסי – בהתאם לנוסחה קבועה על פי חוק. 

 

מומלץ להתקין קו נוסף המיועד לעסק בלבד – ואזי כל ההוצאות יותרו.

3.

 

 

פחת על הנכס – באם הנכס נרכש והינו בבעלות בעל העסק, ניתן לדרוש פחת כהוצאה (בדרך כלל עד 4% לשנה מסך העלות ההסטורית של הנכס).

4.

 

 

ריבית על משכנתא – אם רכישת הנכס מומנה בהלוואת משכנתא, קיימת אפשרות לדרוש חלק יחסי של הוצאות הריבית בלבד על תשלומי המשכנתא.

5.

 

 

מהו חלק יחסי?

 

 

 

נהוג להקצות שטח לעבודה מתוך הבית. החלק היחסי הינו אותו שטח כחלק משטח הדירה. בדרך כלל בין 25 ל- 33 אחוז.

 

 

 

האם הפיכת חלק מהדירה למקום ניהול עסק גורמת לייקור בתשלומי הארנונה?

 

 

 

לצערי, התשובה חיובית. ברם, בפועל כמעט ולא מתבצע.

 

 

 

האם מאבדים הטבות מס כלשהן?

 

 

 

לעיתים, כאשר למעלה ממחצית הדירה מוקדשת לפעילות מעסק, קיים חשש שבעל הנכס ייאבד את זכאותו לפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה.

 

 

 

     


 

 

 

האם נדרש רשיון לניהול עסק / היתר מיוחד מהרשות המקומית?

 

 

 

לפני פתיחת העסק מומלץ לבדוק באגף לרישוי עסקים אם קיימת חובה חוקית לקבלת רשיון או בנוסף, הוצאת היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה של הרשות המקומית.

 

 

 

בדרך כלל עסקים קטנים שאינם גורמים להפרעת השלווה בסביבה השכונתית, לא מחוייבים בהליך של רישוי או היתר.

 

 

 

בכל מקרה, רצוי להיוועץ עם רואה חשבון לפני קבלת ההחלטה האם לעבוד ממקום המגורים ומה ההשלכות הכלכליות והחוקיות.

 

 

 

 

הכותב: איל טובי, רו"ח  הינו בעל משרד רואה חשבון, מגשר, מרצה במכללה למנהל וחבר בארגון עסקים BNI