Skip to content

על מה משלמים מס הכנסה

על מה משלמים מס הכנסה?

 

הנישום משלם מס הכנסה על הכנסתו ה"חייבת" במס. הכנסה חייבת היא ההכנסה לאחר קיזוז ניכויים, זיכויים ופטורים מסוימים שמותרים לקיזוז לפי חוקי המס. בדרך זו, מוטל המס על הרווח שנותר בידי הנישום לאחר שהובאו בחשבון ההוצאות אותן הוציא בייצור הכנסתו, ההפסדים המותרים בקיזוז והפטורים.

 

 

 

איזה סוג הוצאות ניתן לנכות?

 

בהתאם לפקודת מס הכנסה ,הוצאה שהוציא הנישום תותר לו בניכוי מהכנסותיו בשנת-מס מסוימת רק אם שימשה לייצור הכנסה באותה שנת-מס.

 

על-מנת שהוֹצאה זו תותר בניכוי עליה להיות הוצאה פירותית ולא הוצאה הונית.

 

מה ההבדל בין שני סוגי הוצאות אלו?

 

הוצאות הבאות לשמור על ההון הקיים –הינן הוצאות פירותיות.

בנוסף ,הוצאות אלו יותרו בניכוי אם הן משתלבות בטבעיות בתהליכים שמתרחשים בעסק.

לדוגמא-הוצאות דמי שכירות ,אחזקת משרד, תקשורת , שרותים מקצועיים .

 

מנגד,הוצאות הבאות ליצור יתרון מתמיד- הינן  הוצאות הוניות.

לדוגמא-רכישת נכס כגון מבנה ,כלי רכב ,ציוד משרדי ,מחשב .

 

האם נוכל להפחית הוצאות הוניות כהוצאה במסגרת כלשהי?

חיובי.

הוצאות אלו תופחתנה כהוצאות באופן יחסי לתוחלת הצפויה של חיי הנכס.

כלומר אם צפוי שאורך החיים של מחשב נייח הינן שלוש שנים –אזי נוכל להפחית שליש מעלות המחשב כל שנה במשך שלוש שנים.

הפחתה זו נקראת הוצאת פחת.

 

האם שלטונות מס הכנסה מסכימים עם גישה זו של יצירת פחת יחסי מעלות הנכס?

חיובי.

שלטונות מס הכנסה מפרסמים טבלות שיעורי פחת בהתאם לתקנות קבועות המתעדכנות מידי תקופה.  

את השיעורים האלה יש לאמץ בהפחתת הנכס בכדי ליצור הוצאה מותרת בניכוי. במידה ובעל העסק יאמץ שיעור פחת גבוה יותר מהמותר בתקנות מס הכנסה  –החלק העודף מעל השיעור המצויין בתקנות –לא יותר בניכוי מהכנסת הנישום ,הרווח יגדל ויותר מס ישולם.

 

 

לסיכום

פקודת מס הכנסה ,התקנות הנלוות והוראות הביצוע של שלטונות מס הכנסה מתירות בניכוי הוצאות שהופקו לצורך יצירת הכנסה באותה שנת מס. במקרים מסוימים ניתן לקזז הוצאות שאינן מהוות הוצאת תזרים מזומנים-כדוגמת פחת.

ברם ,הוצאות אחרות המהוות הפרשה בלבד ללא תשלום בפועל ,כדוגמת הפרשה לפיצויים ,הפרשה לחופשה ,הפרשה לאחריות –לא תותרנה בניכוי כלל.

 

אז על מה נשלם מס הכנסה?

מס הכנסה משולם על רווח

 

מהו רווח לצורכי מס הכנסה?

הכנסות חייבות בניכוי הוצאות מותרות

 

מה שיעור מס הכנסה שישולם?

מידי תקופה מפרסמות שלטונות מס הכנסה טבלאות ניכויים המגדירות את שיעור מס הכנסה בכל רמת הכנסה

 

האם שיעורי המס שווים לעצמאי ולשכיר?

חיובי.

 

מדוע ,אם כן , נדמה לציבור השכירים שהעצמאים משלמים פחות מס?

 

זוהי הנחה מוטעית. בעלי העסקים העצמאים וחברות רשאיות לנכות מהכנסותיהם הוצאות כמצוין מעלה. ברם ,לאחר שנקבעת ההכנסה החייבת לצורכי מס הכנסה ,כולם ,שכירים כעצמאים , משתמשים באותם טבלאות ניכויים לצורך חישוב מס הכנסה לתשלום.