Skip to content

שינויים במערך הניכויים לשנת 2010

להלן השינויים במערך הניכויים לשנת המס 2010 כפי שפורסם על ידי רשות המיסים ביום 31/12/09 :

 

הנדון: שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2010

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2010.

הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 3.81%

א.      שיעורי המס, תקרות הכנסה – בש"ח

להלן תקרות ההכנסה ושיעורי המס כפי שפורסמו בספר החוקים 2203 מיום 23/7/2009 בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.

תקרות ההכנסה כפי שנוסחו בחוק הנ"ל, תואמו ממדד הידוע ב-1/1/2009 (מדד 11/2008) ועד מדד הידוע ב-1/1/2010 (מדד 11/2009) בהתאם להוראות סעיף 120ב לפקודה.

1 –     מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות (יגיעה אישית)

שיעור המס

מדרגות חודשיות (יגיעה אישית)

10%

עד 57,240

10%

עד 4,770

14%

מ-57,241 עד 101,640

14%

מ-4,771 עד 8,470

23%

מ-101,641 עד 152,640

23%

מ-8,471 עד 12,720

30%

מ-152,641 עד 219,000

30%

מ-12,721 עד 18,250

33%

מ-219,001 עד 472,080

33%

מ-18,251 עד 39,340

45%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

 

2  –     מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

מדרגות חודשיות (לא מיגיעה אישית)

30%

עד 152,640

30%

עד 12,720

33%

מ-152,641 עד 472,080

33%

מ-12,721 עד 39,340

45%

מכל שקל נוסף

45%

מכל שקל נוסף

 

 

ב.      הסכומים המתואמים מינואר 2010 – בש"ח

קופות גמל וקרנות השתלמות

7,810 לחודש

קצבה מזכה

1.

2,734 לחודש

פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 35%

2.

109

סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה

3.

8,100 לחודש

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)

4.

11,400 לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – למי שיש הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או 8,100 לפי הנמוך.

 

32,400 לחודש

הכנסה מזכה לקצבה – סעיף 47(א)(5)

 

8,100 לחודש

הכנסה לעמית עצמאי-סעיף 47(א)(3) ו-(5)

 

156 לחודש

הסכום לפי סעיף 45 א(ד) לפקודה

5.

156 לחודש

הסכומים לפי סעיף 45 א(ה)

 

16,200 לחודש

 

 

טרם פורסם

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

6.

243,000 לשנה

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי)

7.

17,040

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו-9(16ב)

8.

3,850 לחודש

"שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

9.

11,390 לשנה

 

ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

10.

22,200 לשנה

 

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים לפי סעיף 9(18א)(קופת גמל לתגמולים)

11.

טרם פורסם

"השכר הממוצע במשק" – 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה 3)

12.

 

הנחות מהמס ופטורים

11,390 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.10 ואילך

1.

22,800 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות

 

 

הכנסת עיוור ונכה 100%

2.

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

 

עד 184 יום – אין פטור

185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של 67,920

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 566,400

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

 

 

 

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):

 

עד 184 יום – אין פטור

185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 67,920

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 67,920

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

 

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה 242,160.

 

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

 

 300 לשנים 2009 ו-2010

זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים – 35% מהתרומה אם התרומה עולה על

3.

7,500,000 לשנים 2009 ו-2010

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך ביניהם

 

1,650 לחודש

הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך

4.

300 ליממה

הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

5.

12,300 לחודש

 משכורת למומחה חוץ

6.

300 ליממה

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

7.

166,107 לשנה

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר

8.

80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום

הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים

9.

200 לאדם לשנה

                             מתנות

 

7,440

פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על:

10.

שכר דירה

11.

 

4,680 לחודש

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה.

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים

 

הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

12.

148,200 לשנה

5% – עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)

 

222,480 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה ויישובי קו עימות דרומי:

 

148,200 לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה:

 

הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

13.

9,880 לחודש

תקרת הכנסה

 

865 לחודש

זיכוי מגיע – 15%

 

סעיפים 45, 44 לפקודה

14.

 

תקרת הכנסה של נטול יכולת

 

156,000 לשנה

ליחיד

 

249,000 לשנה

לזוג

 

317,000

פדיון מניות באגודה שיתופית

15.

649,572

ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה באישור)

16.

         

 

זיכויים

205 לחודש

סכום נקודת הזיכוי

1.

 

ניכויים

ניכוי מריבית – 125ד

1.

57,840 לשנה

תקרה מוטבת – 125ד(א)

 

9,000 לשנה

פטור למיעוטי הכנסה – 125ד(ב)

 

8,880 לשנה

פטור גיל פרישה ליחיד – 125ד(ג)(1)

 

13,320 לשנה

פטור גיל פרישה לזוג – 125 ד(ג)(2)

 

32,802 לשנה

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה

 

הוצאות לינה בארץ

2.

מלוא הסכום

לינה שעלותה נמוכה מ-107$

 

107$

לינה שעלותה גבוהה מ-107$ – 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-

 

182$=(243$ X 75%)

ולא יותר מ-

 

 

סכומים אחרים

8,100

תשלום "בתקופת הבחירות"

1.

7,200

סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד

2.

4,560

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים

3.

46,680 לשנה

חישוב נפרד – סעיפים 57(ב)66(ה)

4.

69,580 לשנה

סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2009)

5.

פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2009)

6.

599,000 לשנה

משכורת (תוספת א)

 

311,000 לשנה

הכנסה נוספת (תוספת ב)

 

311,000 לשנה

הכנסה – קצבת חוץ (תוספת ד)

 

594,000 לשנה

הכנסה מריבית (תוספת ה)

 

1,713,000 לשנה

הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)

 

1,728,000 לשנה

נכסי חוץ (תקנה 3)

 

95 לחודש

שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן)

7.

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

8.

22,000

1. אם סכום ההוצאה נמוך מ-

 

2,200

          סכום ההוצאה המוכרת מעל

 

 

          (או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

 

22,000

2. אם סכום ההוצאה מעל-

 

4,400

          סכום ההוצאה המוכרת מעל

 

57,120 להגרלה

הגרלות והימורים (תקרת הפטור)

9.

 

 

 

מתנדב במוסד ציבורי

10.

 

 24 לאדם

כיבוד קל לאירוע

 

 

 210 לחודש

נסיעות בתחבורה ציבורית

 

 

620 לחודש

הוצאות דלק

 

 

 100 לחודש

שיחות טלפון מביתו/נייד

 

 

ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2010

11.

 

4,900,000

מחזור עסקי בשנת מס 2008

 

 

960,000

מחזור של חברה בת בשנת מס 2008

 

 

3,000,000

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2008

 

 

ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ-1.1.2010

12.

 

15,800,000

מחזור עסקי בשנת מס 2008

 

 

הוצאות נסיעה לחו"ל

13.

 

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2009 מסתכם ב-1.84%.

 

סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

 

 

107$ ללילה

לינה לפי קבלות –       סכום מזערי

 

 

243$ ללילה

                                  סכום מירבי

 

 

68$ ליממה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

 

 

114$ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה

 

 

610$ לחודש

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה

 

 

53$ ליממה

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד

 

 

 

 

 

 

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה:

 

 

 

יוון

אוסטריה

 

 

 

 

יפן

אוסטרליה

 

 

 

 

לוקסמבורג

איטליה

 

 

 

 

נורווגיה

איסלנד

 

 

 

 

ספרד

אירלנד

 

 

 

 

עומאן

אנגולה

 

 

 

 

פינלנד

בלגיה

 

 

 

 

צרפת

גרמניה

 

 

 

 

קאטר

דובאי

 

 

 

 

קוריאה

דנמרק

 

 

 

 

קמרון

הולנד

 

 

 

 

קנדה

הונג קונג

 

 

 

 

שבדיה

הממלכה המאוחדת (בריטניה)

 

 

 

 

שוויץ

טיוואן

 

 

 

שווי השימוש ברכב

14.

 

 

 

 

סכומי שווי שימוש שפורסמו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח-2007, תואמו בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ב-1.1.2010 (מדד 11/2009) לעומת מדד הידוע ב-1.1.2007 (מדד 11/2006).

1.

 

 

 

שווי שימוש לחודש

קבוצת מחיר

 

 

 

 

2,140

1

 

 

 

 

2,330

2

 

 

 

 

3,120

3

 

 

 

 

3,770

4

 

 

 

 

5,220

5

 

 

 

 

6,750

6

 

 

 

 

8,650

7

 

 

 

 

840

אופנוע L3*

 

 

 

*אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

 

 

 

 

 

 

 

שווי שימוש ברכב צמוד – המודל הליניארי:

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2010 הינם:

2.04% לגבי כלי רכב שמחיר המחירון שלהם אינו עולה על 130,000 ש"ח, 2.48% לגבי כלי הרכב שמחיר המחירון שלהם מעל 130,000 ש"ח.

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש 467,180 ש"ח.

שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה), לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה.

הנוסחה לחישוב שווי שימוש:

שיעור שווי שימוש *מחיר מתואם* הצמדה למדד – 520 ש"ח לרכב היברידי.

הנחיה מפורטת בנושא תפורסם באתר רשות המיסים.

2.

 

 

עיצום כספי – סעיף 195 ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

15.

 

1,090 לחודש

יחיד:

 

 

1,630 לחודש

מעביד:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ג.       הנחיות נוספות

תיקון סעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה

1.

ביום 22.12.2009 אישרה מליאת הכנסת תיקון הסכומים בסעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה שפורסמו בתיקון 153. תיקון הסכומים הינו בתחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.2009. ראו פרוט הסכומים לעיל.

 

 

 

 

 

טפסים

2.

טופס 101 – כרטיס עובד

 

עובד שקיבל בשנת 2009 הקלות במס לפי סעיף 11, המבקש לקבל הקלה זו גם בשנת 2010, חייב למלא טופס 101, גם אם בידי המעביד פטור מחובת מילוי הטופס.

 

עובד שהמציא בשנת 2009 אישור תושבות בישוב מזכה על גבי טופס 1312/א ולא שינה ממועד קבלת אישור תושבותו את ישוב מגוריו, וממשיך לעבוד אצל אותם מעבידים, יהיה פטור מהגשת אישור תושבות חדש לשנת 2010.

לא חל כל שינוי בטופס לעומת שנת 2009.

 

 

טופס 106 לשנת המס 2009

 

מבנה טופס 106 חדש פורסם באינטרנט.

לא בוצעו שינויים מהותיים בטופס, למעט תיקונים קלים בנושא הקצאת מניות לעובדים על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

 

 

הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח ניכויים ינואר 2010.

 

חטיבת שומה וביקורת