Skip to content

הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל-16%‏

להלן הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל- 16%‏ לשנת המס 2010 כפי שפורסם על ידי רשות המיסים ביום 31/12/09 :

הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל-16%‏

בתאריך 30/12/09 אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע-2009 אשר משמעותו הקטנת שיעור מס הערך המוסף המוטל על עסקאות אשר מועד החיוב לגביהן הינו החל מהתאריך 1/01/2010. יודגש כי על כל העוסקים במשק חלה החובה לגבות מס ערך מוסף בהתאם לקבוע בצו החל מהמועד הקבוע בו.

יחד עם זאת, לאור העובדה כי לאור זמן ההיערכות הקצר העומד לרשות העוסקים, יהיו עוסקים, שלמרות שעשו את המאמצים המרביים, יתקלו בקשיים תפעוליים-אובייקטיבים ביישום הצו האמור. לגבי עוסקים אלה יחולו ההוראות המפורטות במסמך זה.

להלן הנחיות, המיועדות לעוסקים שלא הספיקו להיערך במועד מבחינה מיחשובית לשינוי שיעור מס הערך המוסף מ-16.5% ל-16%, שינוי המתייחס לעסקאות אשר מועד החיוב לגביהן הינו החל מהתאריך 01/01/2010 וכתוצאה מכך הם חייבו באופן שגוי את לקוחותיהם במס ערך מוסף בשיעור של 16.5% במקום 16%:

1.      עוסקים אשר מוכרים טובין או שירותים, כאשר החיוב במס לגביהם הוא על בסיס מזומן, והם הוציאו חשבוניות ללקוחותיהם הכוללות חיוב של מס ערך מוסף בשיעור של 16.5% במקום 16%, העוסקים רשאים להוציא הודעת זיכוי אחת מרכזת לצורך הרישום בספרים, וזאת בגין כל החשבוניות שכללו חיוב של מס ערך מוסף בשיעור שגוי, למעט בנוגע ללקוחות אשר יבקשו לקבל הודעת זיכוי פרטנית.

על עוסקים שגבו מלקוחותיהם מס ערך מוסף בשיעור שגוי להשיב ללקוחותיהם את הפרש המס שנגבה ביתר בהעברה כספית נפרדת או לזכותם בהתחשבנות השוטפת הבאה.

כל עוסק שהוציא הודעות זיכוי כאמור, יקטין את מס העסקאות בדוח התקופתי השוטף בהתאם.

האמור בסעיף זה יהיה בתוקף עד לתאריך ה-28.2.2010.

2.      על עוסקים אשר מוכרים טובין או שירותים ללקוחות מזדמנים, ולא נערכו במועד לשינוי האמור שחל בשיעור, להשיב לכל לקוח שיפנה את הפרש המס שנגבה ביתר וכן להוציא במקרים מסוג זה הודעות זיכוי ספציפיות לאותם הלקוחות בהתאם לקבוע בחוק בעניין התנאים להוצאת הודעת זיכוי, ולהקטין בהתאם את מס העסקאות באותה התקופה השוטפת שבה הונפקו הודעות הזיכוי ללקוחות.

3.      בכל מקרה שבו עוסק חייב את לקוחותיו, מכל סיבה שהיא, במס ערך מוסף בשיעור של 16.5% במקום 16%, העוסק יהיה חייב לדווח ולשלם את המס כפי שחויבו הלקוחות בפועל וזאת במסגרת הדוח התקופתי השוטף, זאת למעט אם העוסק הוציא הודעות זיכוי ללקוחותיו כדין באותה התקופה הרלוונטית.

4.      עוסקים אשר רכשו טובין או שירותים וחויבו במס ערך מוסף בשיעור של 16.5%, רשאים לנכות את מס התשומות, כפי שכלול בחשבונית המס, זאת כמובן בכפוף לכל דין.

היה ולאחר ניכוי מס התשומות כאמור, התקבלה הודעת זיכוי מהספק המתקנת את שיעור המס ל-16% או התקבל ההפרש מהספק בדרך כלשהי, על העוסק שניכה את מס התשומות להקטין בהתאם את מס התשומות בדוח התקופתי הקרוב.

15.    יובהר כי, במסגרת הדיווח המפורט שיש לדווח לרשות המסים באופן מקוון, החל מחודש פברואר 2010 בגין חודש ינואר 2010, ניתן שלא לכלול את הודעות הזיכוי שהוציאו העוסקים לספרים ו/או ללקוחותיהם בעקבות שינוי אחוז המע"מ. האמור לעיל יהיה בתוקף עד לחודש מרץ 2010.

6.      בכל שאלה בנושא זה או בנושאים אחרים ניתן לפנות למחלקה המקצועית של מס ערך מוסף בהנהלת רשות המסים: פקס-02-6663884, טלפון-02-6663882.

איל טובי, רו"ח – הכותב הינו בעל משרד רואה חשבון, מגשר, מרצה במכללה למנהל וחבר בארגון עסקים BNI. מאמר זה מובא באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב. אין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת מקצועית נוספת. דברי החקיקה המופיעים בפרסום אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב