Skip to content

הנהלת חשבונות

ניהול עסק כלכלי מחייב מערכת הנהלת חשבונות מקצועית, זמינה ועדכנית ממנה ניתן יהיה לשאוב מידע בכל רגע נתון החשוב לחיי העסק. מערכת כזו תאפשר קבלת החלטות עינינית ויסודית על סמך הרישומים החשבונאיים שבוצעו.

מהי מערכת הנהלת חשבונות ?

הנהלת חשבונות (בראשי תיבות: הנח"ש) הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של ישות חשבונאית באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלה. בין עסקאות אלו ניתן למנות מכירות, רכישות, קבלות, הכנסות ותשלומים.

ישנם שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה. עם זאת, ניתן לומר שכל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות, מהווה הנהלת חשבונות.

עסקים קטנים נדרשים בדרך כלל לנהל מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית כפונקציה של מחזור עסקים ו/או מספר עובדים מועסקים בעסק. חברות ועסקים גדולים נדרשים על פי חוק החברות והוראות ניהול ספרים מס הכנסה לנהל מערכת הנהלת חשבונות כפולה.

מהי הנהלת חשבונות כפולה?

רישום מלא של המתרחש בעסק כולל התאמה בין כספים שנתקבלו מלקוחות ושולמו לספקים/זכאים ובין הרשום בדפי הבנק.
בניגוד למערכת הנהלת החשבונות החד-צידית ,מערכת הנהלת החשבונות הכפולה סגורה בצורה מוחלטת ודורשת בירורים לגבי כל סכום שנרשם בספרי החשבונות.
באמצעות מערכת הנהלת החשבונות ,חד צידית או כפולה, מפיקים דוחות תקופתיים , לרשויות המס כדוגמת מקדמות מס הכנסה ודוחות מס ערך מוסף ודוחות שנתיים או רבעוניים לרשויות מס הכנסה. 
בדרך כלל, הנהלת חשבונות מבוצעת על ידי מנהל חשבונות. אין לבלבל בין הנהלת חשבונות לבין חשבונאות (ראיית חשבון) העוסקת, בין היתר, בדוחות הנבנים על בסיס התנועות שנרשמות במערכת הנהלת החשבונות.

אילו שירותים מספק המשרד בתחום הנהלת חשבונות?

  • ניהול חשבונות שוטף
  • הפקת מאזני בוחן ודוחות תקופתיים המאפשרים בקרה ושליטה על הנעשה בעסק
  • הכנת דיווחים וביצוע תשלומים חודשיים שוטפים לשלטונות מע"מ, למס הכנסה ולביטוח לאומי
  • עריכת התאמות שוטפות מול תאגידים בנקאיים, חברות אשראי ומימון, לקוחות וספקים.