Skip to content

הצהרת הון

הצהרת הון – או במונחי מס הכנסה דוח על רכוש והתחייבויות היא דיווח של תושב ישראל לרשויות המס על כלל הנכסים נטו  הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים.

הצהרת הון יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על ההכנסות, כדוגמת בעלי עסק עצמאיים,  בעלי שליטה בחברות וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות מס הכנסה. לאחר הגשת הצהרת הון אחת, יידרש הנישום (אותו אדם שיש לו "תיק במס הכנסה") להגיש אחת לכל כמה שנים הצהרת הון נוספת.

בנוסף, רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות.

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון  היא דין וחשבון של יחיד, של בני זוג וילדיהם הקטינים , וכוללת דיווח מפורט על רכוש הנישום בניכוי התחייבויותיו ליום הדוח –בדרך כלל סוף שנה קלנדרית.נכסים כוללים דירה, מגרש,חשבונות בנקים ,מזומנים ,תוכניות חסכון ,כלי רכב, תכולה ביתית ,רהוט ,ציוד ,תכשיטים וכדומה הנמצאים בבעלות הנישום או היחידה המשפחתית .

בנוסף, נרשמות בדוח הצהרת הון כל התחייבויותיו של המגיש, ובכלל זה: התחייבויות כספיות לאנשים וחברות,הלוואות ומשכנתאות שנטל ועליו להחזיר.

ההפרש בין הנכסים והרכוש בבעלותו פחות ההתחייבויות, הוא הסך הכולל נטו של ההון עליו מצהיר הנישום בדוח הצהרת הון.

לדוח הצהרת הון יש לצרף מסמכים מגבים להוכחת הבעלות או ההתחייבות כדוגמת נסח טאבו,חוזה/חשבונית רכישת נכס, רשיון רכב, אישורי יתרות בבנקים ,חברות ביטוח ,לוחות סילוקין של הלוואות שניטלו וכל מסמך אחר המאשר קבלת מתנות יוצאות דופן כדוגמת רשימת ההמחאות שנתקבלו מאירוע משפחתי (חתונה).

מדוע שלטונות המס דורשות הגשת דוח הצהרת הון?
בראש ובראשונה, הצהרת הון היא אחד הכלים העיקריים המשמשים את רשויות המס לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם את חבות המס  כנדרש ממנו.במילים אחרות ,האם הצהיר הנישום על כל הכנסותיו החייבות במס במלואן?

אז ,מה הטכניקה הנדרשת לביצוע הבדיקה?

הצהרת הון משקפת מצב נכסים בניכוי התחייבויות -מין צילום תמונה,נאמר ליום 31 בדצמבר 2005. בהמשך פקיד השומה מפיק דרישה להגשת הצהרת הון נוספת,נאמר  ליום 31 בדצמבר 2009

עכשיו נמצאים בידיו של פקיד השומה שתי דוחות הצהרת הון לתאריכים שונים ובדיקתו מתבססת בדרך על ההשוואה ביניהן. עיקרה: בדיקה האם הונו של הנישום גדל בצורה סבירה, התואמת את הדיווחים שהגיש בדו"חות השנתיים למס הכנסה, או שיש פער בלתי סביר. כך למשל מי שמצהיר פעם אחת על הון הכולל דירה אחת בבעלותו, ובהצהרה הבאה יצהיר על מספר דירות ומגרשים בבעלותו, בעוד הוא משתכר משכורת ממוצעת וכך הוא מדווח מדי שנה – ייראה הדבר בלתי סביר בעיני הבודק.

מה נדרש בדיווח הצהרת הון ?

"הסברים" נאותים ,או במילים אחרות, מקורות להסברת הגידול בהון כדוגמת ירושה שקיבל , העברה בנקאית מאיזה דודה עשירה(זוכרים את השר הירשנזון?)

באילו אמצעים משתמש פקיד השומה?

פקיד השומה נעזר בבדיקותיו ב"טבלאות מחיה" המסתמכות על הלשכה לסטטיסטיקה ומשקפות ממוצע של הוצאות מחיה התואמות לרמת הכנסתו של מגיש ההצהרה.
 
בנוסף נבדקים רישומים שונים המופיעים במאגרי מידע הנמצאים ברשות פקידי שומה: כמו מספר הנסיעות לחו"ל ומבוססות על ההנחה של נסעת לחו"ל יותר-הרווחת יותר!
עכשיו הוא יבדוק האם גם הצהרת על זה?

מה עוד ניתן לקבל מדוח הצהרת הון וביצוע בדיקה השוואתית?

באמצעות דוח הצהרת הון יכול פקיד השומה לבדוק מקורות הכנסה נוספים של הנישום. אם למשל יש לו מספר דירות, יש להניח כי הוא נהנה מהכנסות נוספות בגין השכרת דירה.
ואז נשאלת השאלה –האם הצהיר הנישום על הכנסותיו אלו במסגרת דוחותיו השנתיים שבין שתי דוחות הצהרת הון?

באמצעות דוח הצהרת הון  יכול גם פקיד השומה לאתר נכסים של צד ג' שהעניק הלוואה בסכום גבוה למגיש ההצהרה-מה שידוע כבקורת הצלבת מידע ,במסגרתה יבקש  פקיד השומה לאמת את יכולת צד ג להלוות סכומי כסף גדולים.

מה ,אם כן, "העונש" הכרוך בבדיקה שתוצאותיה גידול בלתי סביר בהכנסות?

כאשר נראה לפקיד שומה כי הונו של הנישום גדל בצורה בלתי סבירה, והסבריו של הנישום לא הניחו את דעתו, הוא עלול להגיש לו דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון. מאחר ודרישה זו מסתמכת על אומדנים והערכות ממוצעות של פקיד השומה  ,ענייני שומות באים לעיתים לדיון בבית המשפט.
במקרים כאלה בדרך כלל מוטלת על הנישום חובה להוכיח כי דיווח כראוי על הכנסותיו וכי הפער בין שתי הצהרות ההון סביר ובניגוד לקביעת פקיד השומה.

אילו שירותים מספק המשרד בתחום הצהרת הון?

  • הגשה מדוקדקת של הצהרת הון ראשונה הנדרשת בדרך כלל עם המעבר של אדם למעמד של נישום החייב בדיווח שנתי על הכנסותיו (פתיחת עסק עצמאי או הקמת חברה בע"מ). לאחר מכן יידרש אחת לכל כמה שנים להגיש הצהרת הון נוספת. הצהרת הון ראשונה זו, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות, ואין להחסיר כל דרך אפשרית למיצוי הרישום הנאות והמלא.
  • הגשה מדוקדקת של דוח הצהרת הון שני ,שלישי וכן הלאה תוך בדיקת השוואה וקבלת הסברים ראויים לשינוי/גידול ההון מהנישום עוד בטרם הגשת הדוח לפקיד השומה.
  • הבדיקה כוללת סיכום ההכנסות החייבות שהוגשו במסגרת הדוחות השנתיים שבין שתי דוחות הצהרת הון ,ניכוי הוצאות סוציאליות למינהן,ניטרול הוצאות שאינן מהוות תזרימי מזומנים והשוואה ללוחות "טבלאות מחיה".
  • תוצאת הנטו שהתקבלה אמורה לספק הסברים לשינוי/גידול בהון של הנישום.
  • כמו כן, במשך השנים משרדי דואג לקבל מסמכים שונים לאימות ואישוש הסברים כנ"ל המתויקים באופן שוטף "ומחכים" למועד הדרישה הבאה של רשויות המס להגשת דוח הצהרת הון חדש.