Skip to content

הכנת דוחות כספיים לבקורת

הכנת דוחות כספיים לבקורת: קובץ הנחיות  לשנת מס 2010

ספירת המזומנים

א. יש להפקיד בבנק ביום האחרון לפעילות העסק או מיד לאחריו את כל יתרת הכספים הנמצאת בקופתכם.

ב. יש להכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות שיימצאו בקופתכם בסוף יום העסקים האחרון, כאשר הרשימה תכלול את מספר השיק או השטר, שם החותם, שם המסב האחרון, הבנק, מועד הפירעון והסכום.

ספירה והערכת המלאי

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12.2010. עם זאת, אפשר לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך 10 ימים לפני ה- 31.12.2010, או אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע למצב המלאי בתאריך הקובע. אפשר גם לערוך את הספירה בתוך 30 יום לפני ה- 31.12.2010 או אחרי כן, בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות. רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות המצויות במקום והשייכות לאחר, יירשמו בנפרד.

כמו כן, יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק והמצויות בידי אחרים. ספירת המלאי צריכה לכלול את כל הטובין השייכים לעסק (לרבות טובין, שנמכרו, אך טרם נשלחו ללקוח ולא הוצאה חשבונית בגינם). לפני תחילת ספירת המלאי רצוי לרשום את פרטי המשלוח האחרון, שנשלח מהעסק לפני תחילת הספירה (מספר תעודת המשלוח או החשבונית), והמשלוח האחרון שנתקבל מהספקים.

גיליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. חובה לרשום עליהם את תאריך ספירת המלאי ואת שמות הסופרים שיחתמו על כל גיליון. ברשימות יצויין מקום אחסון הטובין ופרטים המספיקים לזיהויים.  יירשמו הכמות ויחידת המדידה. אין צורך לרשום מיד מחיר או שווי. חישוב השווי ייעשה כעבור זמן. טובין פגומים או מיושנים יירשמו בציון מצבם.

רצוי להוכיח "מלאי מת" או "מלאי גוסס" על ידי מכירות סוף שנה. אפשר להקטין את ההכנסה החייבת של שנה זו, אם יימכרו בפועל פריטים שמחירם ירד וימומש  ההפסד. אמנם, ניתן להעריך פריטים אלה במחיר המימוש המשוער, אם הם ייוותרו במלאי, אך קל יותר יהיה להוכיח הפסדים שמומשו בפועל. וכך, אפשר להוכיח, שהמלאי נמכר בערך נמוך או לא נמכר כלל, ולכן אין לו כל ערך. מוטב לא להשאיר "מלאי מת", שכן, עצם קיומו פותח פתח לדיונים על אמיתות.

מומלץ לרכוש מלאי חדש במחירים נמוכים. ערך המלאי ייקבע על פי מחירו בשוק, וחשבונית המעידה על ערך נמוך תעיד, כי זהו ערכו בשוק אם צריך לתת הנחה ללקוח, מוטב להוציא תעודת זיכוי להנחה לפני תום השנה, כדי לנכותה מרווחי השנה. יש מקרים של התחייבויות ללקוחות בגין אחריות לתיקונים, לטיב המוצר, לליקויי בנייה וכיוצא בזה. במקרים אלו ניתן להעריך את ההוצאה על סמך מקרים שהיו בעבר, או מקרים שקורים במרוצת השנה הבאה,  או שיטות סטטיסטיות להערכה, ולרשום את הסכום המחושב כהוצאה בשנה הנוכחית.

עדכון הרישומים בספרים

עליכם לעדכן את כל הרישומים בהנהלת החשבונות. יש לרשום את כל ההכנסות וההוצאות שנצטברו והשייכים לשנת הכספים שהסתיימה, גם אם טרם נתקבלו או טרם שולמו בפועל. יש לתאם את הרישומים בספרי עזר ובכרטסת המלאי עם הרישום בהנהלת החשבונות.

משכורות, ניכויים והוצאות נלוות

עליכם לעדכן את כרטיסי העובדים (טופס 0101, 0114) ולערוך ריכוז שנתי (טופס 0126) של המשכורות והניכויים ולהתאימם לרישומי השכר בספרי החשבונות.

יש לוודא שטופס 101 ימולא על כל פרטיו, כולל הצהרת העובד על היקף משרתו והאם הוא עובד במקום עבודה נוסף, ולהחתימו על ידי העובד. על גבי טופס זה, כשהוא חתום על ידי העובד, יש לנכות מס במקור כחוק (במידה שזו עבודתו הנוספת יש לנכות ממשכורתו מס בשיעור 45% או בשיעור נמוך יותר, אם בידו אישור ממס הכנסה על ניכוי במקור בשיעור אחר).

יש למיין את ההוצאות הנלוות לשכר לפי הסוגים (ביטוח לאומי בניכוי השתתפות העובדים, פיצויים, קופת גמל, נסיעות, החזקת רכב, בגדי עבודה, שי לחגים, מזון לעובדים, פיצויים וכד') ולהתאימם לרישומי השכר ולדיווח לצרכי מס ולערוך ריכוז שני. יש לקבל אישורים מקופות גמל ופיצויים וביטוחי מנהלים על התשלומים ששולמו להם בשנת המס ולהתאימם לרישום בספרי החשבונות.

תשלומים ע"ח מס באמצעות ניכוי במקור

אם נוכה מס במקור מהתקבולים שקיבלתם מלקוחותיכם, מריבית או מדיבידנד, עליכם לרשום את הסכום ברוטו ולזכות המשלם ולחייב בסכום המס חשבון "תשלומי מס במקור לשנת המס 2010". יש לקבל מהמנכה אישור שנתי (בטופס המקובל) על הסכום שנוכה, או לחלופין לדאוג לכך שבכרטיס הנ"ל יצויין בבירור זיהוי של המנכה לגבי כל ניכוי בנפרד.

ניכוי מס במקור מתשלומים לאחרים

אם בעסק מנכים מס במקור מתשלומים לאחרים, יש לערוך את הריכוזים השנתיים הדרושים למטרת דיווח לשלטונות המס (טופס 856) ולהתאימם לרישומים בספרים.

יש לשים לב לעובדה, שאי דיוק בפרטי הדו"ח המוגש לפקיד השומה בשל תשלומים החייבים בניכוי מס במקור, עלול לגורם לאי הכרה בהוצאה כולה לצורכי מס.

חובת ניכוי המס במקור לא חלה על תשלומים חד פעמיים בעד נכס או שירותים ששויים, בשנת המס 2010, שאינם עולים  על 4,560 ש"ח.

הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס – "הוצאות עודפות"
   
יש לערוך התאמת הוצאות המותרות לניכוי בהגבלות מסויימות, כגון: אחזקת רכב, כיבודים, מתנות, נסיעות לחו"ל, אש"ל, טלפון ואירוח. את ההוצאות מהסוגים המחוייבים בתשלום מקדמות ניתן לחלק לשתי קבוצות: הוצאות למתן טובת הנאה לעובדים או הוצאות בעלות אופי אישי.
   
כך, למשל, ניתן לייחס לעובד עלותה של נסיעתו לחו"ל (החלק הבלתי מוכר), החזקת רכב צמוד, אש"ל, מתנות וטלפון בבית. כל תשלום בעל אופי אישי המתווסף למשכורתו של המקבל לצורכי חישוב מס הופך לתוספת לשכרו – וההוצאה מותרת לניכוי על ידי המשלם. מאחר שאין לקזז מס תשומות מרכיבי השכר השונים, יש להוסיף את התשלום העודף לשכר כשהוא כולל מע"מ, אם המס שולם.
   
פקיד שומה (ניכויים) נוהג להשוות את ההוצאות השנתיות הלא מוכרות, שהן בגדר הוצאות עודפות לפי סעיף 181 ב' לפקודת מס הכנסה, להוצאות שדווחו כל חודש כהוצאות לא מוכרות.
   
רצוי לערוך חישוב סופי להוצאות עודפות ולדווח לרשויות מס הכנסה לפני תום שנת המס, כדי להימנע מהטלת קנסות. יש לדווח לרשויות מס הכנסה על חוסר בתשלום. מאידך, אם משלמים יותר, יש לזכור, כי הסכום העודף אינו מוחזר, וניתן רק לצרפו לתשלומי המס אם יש רווח.
   
החזקת רכב
   
    שווי שימוש ברכב – שיטה לינארית לגבי רכבים שנרכשו לאחר יום 1 בינואר 2010
   

ביום 1 בינואר 2010 נכנס לתוקף תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) (תיקון) התש"ע – 2009, לפיו שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכנסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ- 2% משוויו בהתאם לקריטריונים (*) שנקבעו עד לתקרת שווי של 467,180 ₪. בשנת 2010 מוכפל השווי בשיעור 2.04% לרכבים שעלותם עד 130,000 ₪ ולגבי רכבים שעלותם מעל 130,000 ₪ מוכפל השווי בשיעור 2.48% עד לתקרת שווי לחודש בסך 11,600 ₪. מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של 520 ₪ לחודש לרכבים היברידים.
 

    שווי שימוש בשנת 2010 לגבי רכבים שנרשמו קודם ליום 1 בינואר 2010

רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010 יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם לתקנות הישנות לפי 7 קבוצות מחיר.
 

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

שווי שימוש שנתי

1

2,140

25,680

2

2,330

27,960

3

3,120

37,440

4

3,770

45,240

5

5,220

62,640

6

6,750

81,000

7

8,650

103,800

אופנוע L3

840

10,080

(*) בכדי לאמוד את שווי השימוש שיש לזקוף, יש להקליד קוד תוצר וקוד דגם בתוכנת השכר וכמו כן באתר רשות המיסים וקבלת חישוב מיידי של שווי השימוש שיש לזקוף.

הוצאות לינה

על פי התיקון מה- 31 במאי 2000 לא יותרו הוצאות לינה, אם היא נעשתה במרחק של פחות מ- 100 ק"מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים, אלא אם כן אישר פקיד השומה, כי הלינה היתה הכרחית לייצור הכנסה. בכל מקרה, הוצאות הלינה מוגבלות כדלקמן:

סך ההוצאה

סכום מותר להפחתה

 

 

לינה שעלותה נמוכה מ- 107$

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ- 107$ – 75% מההוצאה

 

אך לא פחות מ-

107$

ולא יותר מ-

182$ = (243 X 75%)

   
הוצאות כיבוד
   
על פי התיקון מה- 31 במאי 2000, מותר בניכוי 80% מההוצאות שהוציא הנישום לכיבוד קל במקום העסק. יתרת 20% מההוצאות לא יותרו וחלות עליהן הוראות בדבר מקדמות בשל הוצאות עודפות. כ"כיבוד קל" ייחשבו משקאות קרים וחמים, עוגיות וכו'. ארוחה עסקית לאורח לא תיחשב. לא יותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל.
   
   
מתנות ללקוחות
   
כדאי להכין ולהגיש לפקיד השומה רשימת מקבלי מתנות שהם תושבי ישראל (כולל עובדים לרגל אירועים אישיים).

תקנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות למתנות, שניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות, בשיעור של 200 ש"ח לשנה לאדם אחד אם ניתנו בישראל, ועד 15 דולר לשנה לאדם אחד אם ניתנו מחוץ לישראל. הרשימה צריכה להיות מדויקת, וכן צריך להיות יחס סביר בין עלות המתנה לבין היקף העסקים המתנהלים עם אותו לקוח. כמו כן, יש לדאוג לרישום פרטי זיכוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות. העברת מתנות בצורה לא סבירה עלולה ליצור פתח לאי נעימויות.
   
טלפון נייד
   
בהתאם לתקנות לא יותר בניכוי או ייזקף שווי הטבה הנמוך מבין מחצית ההוצאה או סכום של 95 ש"ח לחודש (1,140 ש"ח לשנה).
   
ניכויים משכר עובדים
   
ניכויים משכר עובדים בעסק, המנהל את חשבונותיו על בסיס מזומן, יש לשלם עד ה- 31 בדצמבר. בעסק, שאינו עובד על בסיס מזומן, אפשר גם לפצל את הדיווח בין העובדים לבין בעלי השליטה, שיקבלו תשלום מיוחד לאחר האחד בינואר 2011 בעבור שנת 2010, לבין יתר העובדים בשני טופסי 102: אחד – עבור בעלי השליטה, והשני עבור יתר העובדים.
   
כל שכר שמשולם לבעל שליטה בגין שנת 2010 יוכר כהוצאה, בתנאי שניכויי המס ישולמו עד ה- 31 במרץ 2011 בצרוף ריבית והפרשי הצמדה. אפשר לרשום ולשלם מענקים לעובדים ולקרובים שאינם בעלי מניות גם בשנת המס הבאה, עד למועד עריכת הדוחות השנתיים.
   
מס ערך מוסף
   
במחזור החייב בדיווח למע"מ יש לערוך התאמה בין הדו"חות שהוגשו לרשויות מע"מ לבין הרשום בספרים, רצוי באמצעות קובץ אלקטרוני (אקסל). כנ"ל גם ביחס למס תשומות. אין לדרוש תשומות שלא לצורכי עסק.
   
חישוב הפרשות
   
יש לחשב את ההפרשות לפיצויי פרישה, להבראה ולחופשות עובדים שטרם נוצלו לתאריך המאזן. את פיצויי הפרישה המגיעים למנהלים בחברת מעטים יש לרשום בנפרד. יש לקבל אישורי יתרות מקופת הפיצויים ומחברות הביטוח.
   
פרטים על חשבונות המנהלים ובעלי המניות
   
יש להפריד את הרישומים המתייחסים לחשבונות האישיים של המנהלים ובעלי המניות, לרבות הוצאותיהם (החזקת רכב, טלפון וכד'), להמציא נתונים לגבי כל אחד מבעלי המניות: סכום המשכורת שקיבל בחתך חודשי, ינואר עד ספטמבר ואוקטובר עד דצמבר (עפ"י טופס 101).
   
ריבית להלוואות
   
לקראת תום השנה יש לזקוף למס "שווי הכנסה רעיונית" הנובע מיתרות חובה על הלוואות, שניתנו ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר לעובדים, לספקי שירותים ולבעלי שליטה, שאי חיובם לפי סעיף 3 (ט') לפקודת מס הכנסה יגרום לעסק חיוב במס.

להלוואות עד 7,200 שקל, שניתנו לעובד שאינו בעל שליטה – שיעור הריבית הוא שיעור עליית המדד. להלוואות לנותני שירותים, לבעלי שליטה ומעל 7,200 שקל שניתנו לעובדים – שיעור הריבית וההצמדה יהיה שיעור עליית המדד בתוספת 4%, כשהם מוכפלים במספר ימי ההלוואה ומחולקים ב- 365.
   
מאזן בוחן
   
יש לערוך מאזן בוחן לאחר רישום כל הפעולות המתייחסות לשנה שנסתיימה, שיכלול את כל הפעולות הנובעות מהסעיפים שצויינו, לרבות אלה הנובעות מהתאמת החשבונות ומפעולות שצויינו לעיל. יש להכין העתק נוסף המיועד לביקורת.
   
תביעות משפטיות והתחייבויות אחרות
   
יש להכין רשימת כל התביעות שהוגשו כנגד החברה ופירוט שאר ההתחייבויות התלויות של החברה הידועות לכם.
   
חובות מסופקים ו/או חובות אבודים
   
יש להכין רשימה של חובות בהתאמה לרישומים בספרי החשבונות ולפרט את הסיבות הרלוונטיות.

כמו כן, יש להמציא אישור מהיועץ המשפטי של החברה לגבי מצב חדלות הפרעון של ב החוב.

רצוי לערוך פרוטוקול  בחתימת הנהלת החברה לגיבוי פעולות רישום אלו כחובות אבודים / מסופקים.

טבלאות מס הכנסה – מדרגות מס שנתיות לשנת 2010


שעורי המס ממשכורת שנתית

 

משכורת בש"ח   

משכורת מצטברת

שעור המס ב- %

המס לכל שלב  

מס מצטבר

על כל שקל מ- 57,240 הראשונים

57,240

10%

5,724

5,724

על כל שקל מ- 44,400 הבאים

101,640

14%

6,216

11,940

על כל שקל מ- 51,000 הבאים

152,640

23%

11,730

23,670

על כל שקל מ- 66,360 הבאים

219,000

30%

19,908

43,578

על כל שקל מ- 253,080 הבאים

472,080

33%

83,516.4

127,094.4

על כל שקל נוסף

 

45%

 

 

 

נתוני מס נוספים בש"ח

 

ערך נקודת זיכוי

2,460

תקרת הפרשה לבעלי שליטה משוקלל

11,390

הכנסה מזכה מעבודה

97,200

הכנסה מירבית לקה"ל

188,544

הכנסה מזכה לא מעבודה

136,800

קה"ל לבעלי שליטה

188,544

הכנסה מזכה לקצבה

384,720

קה"ל לעצמאי וחב' קיבוץ

243,000

תקרת זיכוי לשכיר 7% סעיף 45

6,804

מקסימום זיכוי משמרות

10,380

תקרת זיכוי לעצמאי 5% סעיף 45

6,840

שכר דירה למגורים פטור

56,160

חסכון מירבי לשכיר 5% סעיף 47

4,860

ההפרשה לקה"ל המוכרת לבעל שליטה מסך ההוצאה

4.5%

חסכון מירבי לעצמאי 7% סעיף 47

9,576

בברכה,

איל טובי
רואה חשבון